Finanse, rachunkowość Wymiar sprawiedliwości

Odzyskanie pieniędzy z polisolokaty – jakie są konsekwencje?

Około 8-10 lat temu, na mniejszą skalę również obecnie, mnóstwo osób otwierało i nadal otwiera polisolokaty. Taki produkt w swojej ofercie posiadały lub posiadają towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Axa, Allianz i wiele innych), banki (np. Deutsche Bank, Getin Bank) oraz pośrednicy finansowi (Open Finance). Ze względu na to, że posiadanie polisolokaty wiąże się z różnego rodzaju opłatami: wstępną, za zarządzanie środkami, likwidacyjną, natomiast brak gwarancji wypłaty wkładu po zakończeniu umowy, rośnie ilość postępowań dotyczących odzyskiwania pieniędzy i kosztów likwidacyjnych z polisolokat.

Likwidacja polisolokaty – jakie mogą być następstwa?

Polisolokata – w wielkim skrócie i zgodnie z najprostszą definicją – to kombinacja ubezpieczenia na życie i dożycie z lokatą oszczędnościowo-inwestycyjną. W polisolokacie podział wpłat jest niesymetryczny – znaczna ich część przekazana zostaje na ryzykowne inwestycje. Zapisy w umowie wiążącej z ubezpieczycielem czy bankiem są na ogół niekorzystne. W razie fiaska inwestycji, opłatami zostaje obarczona tylko jedna strona, czyli klient.
Wpłaty na polisolokatę trzeba opłacać z częstotliwością ustaloną w umowie, przykładowo co 30 dni, 3 miesiące, 6 miesięcy lub raz w roku. Popularną praktyką instytucji prowadzących polisolokaty jest reguła, że w razie nie wniesienia opłaty, np. przez okres trzech kolejnych miesięcy, polisolokata zostaje zlikwidowana, a klient odbiera niewielką część z funduszu, który do tego okresu zdołał uzbierać.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Czas obowiązywania umowy o polisolokatę to kilka do nawet kilkudziesięciu lat, dlatego niejednokrotnie właściciele polisolokaty decydują się na jej likwidację przed upływem jej trwania. Po podjęciu owej decyzji od posiadacza jest pobierana opłata likwidacyjna – może ona sięgać nawet kwoty odpowiadającej ilości środków uzbieranych dotychczas na polisolokacie. W sprawach dotyczących likwidacji polisolokaty dobrze jest zatem skorzystać z profesjonalnej pomocy – na rynku usług prawniczych są kancelarie doświadczone w prowadzeniu postępowań, takich jak likwidacja polisolokat i odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat.